Andmekaitsetingimused

1. MIS ON ANDMEKAITSETINGIMUSTE EESMÄRK?

1.1 Andmekaitsetingimused kirjeldavad isikuandmete töötlemist Mainor Ülemiste AS-i ja Öpiku Majad OÜ (koos viidatud „Mainor Ülemiste“), Mainor Ülemiste töötajate ning volitatud töötlejate poolt. Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on teavitada inimesi, kelle isikuandmeid Mainor Ülemiste võib töödelda, eelkõige Mainor Ülemiste äriklientide ja koostööpartnerite kontaktisikuid, töötajaid ja külalisi. Andmekaitsetingimused selgitavad, milliseid andmeid ja mis eesmärgil Mainor Ülemiste töötleb ning millised õigused on inimesel seoses enda andmete töötlemisega Mainor Ülemiste poolt.

1.2 Käesolevad andmekaitsetingimused täidavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) („andmekaitse üldmäärus“) artiklitest 13 ja 14 tulenevat teavitamiskohustust.

2. KES ON ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA?

Isikuandmete kaasvastutavad töötlejad on Mainor Ülemiste AS, Valukoja 8, Tallinn 11415; registrikood: 10348595; ja Öpiku Majad OÜ, Valukoja 8, Tallinn 11415; registrikood: 12804904. Kaasvastutavate töötlejate ühine e-post: info@mainorulemiste.ee; telefon: +37253046992.

3. MIS EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKUL ALUSEL MAINOR ÜLEMISTE ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

Mainor Ülemiste osutatavad teenused

3.1 Mainor Ülemiste töötleb oma lepingupartnerite, nende töötajate, esindajate ja külaliste isikuandmeid. Töödeldavateks isikuandmeteks on mh inimeste nimed, kontaktandmed (telefoninumbrid, tööalased aadressid, meiliaadressid), info ametipositsiooni või temaga seotud ettevõtte kohta, sõidukite numbrid ja garaaži sisenemise ja sealt lahkumise ajad, uksekaarti kasutades hoonesse ja ruumidesse sisenemise ja sealt lahkumise ajad, turvalisuse eesmärgil tehtavad videosalvestised, samuti turundustegevustega seonduv informatsioon (nt inimese osalemine Mainor Ülemiste üritustel). Mainor Ülemiste töötleb nende inimeste isikuandmeid nende või nende tööandjate või lepingupartneritega sõlmitud lepingute täitmise eesmärgil. Erandlikel juhtudel võib töötlemise aluseks olla Mainor Ülemiste õigustatud huvi.

Uudiskirja saatmine

3.2 Mainor Ülemiste edastab uudiskirju inimestele, kes on Ülemiste City veebis esitanud uudiskirja tellimused. Töötlemise aluseks on inimese nõusolek.

Teenuste ja toodete sisseostmine tarnijatelt

3.3 Mainor Ülemiste kasutab ka ise teiste ettevõtete teenuseid ning tellib oma tegevuseks vajalikke tooteid. Vastavaks ärisuhtluseks on vajalik teada tarnijapoolse kontaktisiku kontaktandmeid. Kontaktandmete ja arveinfo töötlemine on vajalik tarnelepingu täitmiseks.

Värbamine

3.4 Mainor Ülemistesse tööle kandideerijad esitavad oma kandideerimisdokumentides Mainor Ülemistele järgnevaid isikuandmeid: kontaktandmed, haridus, kvalifikatsioon, senine töökogemus. Nende andmete töötlemine on vajalik, et hinnata inimese sobivust pakutavale töökohale. Kandideerija isikuandmeid säilitatakse ühe aasta jooksul alates kandidaadile värbamisotsuse teatavakstegemisest.

4. KELLEL ON ISIKUANDMETELE LIGIPÄÄS?

4.1 Mainor Ülemiste hoiab konfidentsiaalsena kõiki enda valduses olevaid isikuandmeid.

4.2 Mainor Ülemiste töödeldavatele isikuandmetele pääsevad ligi üksnes need töötajad ja juhtorganite liikmed, kellele see on vajalik nende positsioonist tulenevate ülesannete täitmiseks. Mainor Ülemiste võib projekti kaasata ja isikuandmetele ligipääsu anda vajalikku pädevust omavale koostööpartnerile. Kui see on vajalik, võib Mainor Ülemiste edastada isikuandmeid Mainor Ülemistega samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele. Isikuandmetele võivad ligipääsu omada tarkvaralahenduste pakkujad. Juhul kui tasumata arve osas ei õnnestu saavutada kokkulepet, on võimalik eraisikust kliendi arveinfo ja kontaktandmete edastamine inkassoteenuse osutajale.

5. KUI KAUA MAINOR ÜLEMISTE ISIKUANDMEID SÄILITAB?

5.1 Mainor Ülemiste säilitab isikuandmeid töötlemise aluseks oleva lepingu kehtivuse ajal ja mitte enam kui 10 aastat lepingu lõppemisest. Videosalvestisi säilitatakse kuni 30 päeva ja läbipääsusüsteemide infot säilitatakse 6 kuud. Uudiskirja edastatakse inimesele seni, kuni ta uudiskirja tellimisest loobub või kuni ta taotleb oma meiliaadressi kustutamist uudiskirjade andmebaasist.

5.2 Õigustatud huvi olemasolu korral võib Mainor Ülemiste teatud olukordades säilitada inimeste kontaktandmeid ka pärast kliendisuhte või ühise projekti lõppemist, kuid mitte kauem, kui vajalik. Eelkõige võib Mainor Ülemiste kontaktandmeid säilitada ja edaspidi töödelda äriedenduse eesmärgil. Õigustatud huvi kui õigusliku aluse sobivust hinnatakse ja põhjendatakse igakordselt. Kui Mainoril on õigustatud huvi hoida nende inimeste või nende inimeste esindatavate ettevõtetega ärialast suhet, säilitab Mainor Ülemiste kontaktandmeid nii kaua, kui on õigustatud huvist tulenevalt vajalik või kuni inimene on avaldanud soovi, et tema kontaktandmed kustutatakse.

5.3 Tarnijapoolse kontaktisiku andmeid ei säilitata kauem kui 10 aastat toodete kohaletoimetamisest või teenuse osutamisest, tulenevalt võimalike õiguslike nõuete aegumistähtajast.

5.4 Tööle kandideerijate kandideerimisdokumente säilitab Mainor Ülemiste ühe aasta jooksul alates kandidaadile värbamisotsuse teatavakstegemisest.

5.5 Andmeid, mille säilitamiskohustus tuleneb õigusaktist (nt raamatupidamisandmed), säilitab Mainor Ülemiste õigusaktis ettenähtud aja jooksul.

6. MISSUGUSED ON INIMESE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA?

6.1 Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus oma isikuandmetega tutvuda ja saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist. Need õigused ei ole piiramatud. Näiteks ei kustuta Mainor Ülemiste isikuandmeid, mille säilitamist nõuab seadus või mis on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

6.2 Nende õiguste kasutamiseks palub Mainor Ülemiste võtta ühendust oma tavapärase kontaktisikuga Mainori Ülemistes või teatada oma soovist e-posti aadressil info@mainorulemiste.ee.

6.3 Kui inimene tunneb muret andmekaitse üldmääruse või muu isikuandmetega seotud õigusakti oletatava rikkumise pärast Mainor Ülemistes, palub Mainor Ülemiste taas võtta ühendust e-posti aadressil info@mainorulemiste.ee. Kui inimene ei ole rahul sellega, kuidas Mainor Ülemiste tema kaebust lahendas, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad: telefon +372 627 4135; meiliaadress info@aki.ee; postiaadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.